คำถามที่พบบ่อย

โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางเลือก ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษากระแสหลัก ด้วยเชื่อว่าโรงเรียนในกระแสหลักไม่อาจตอบสนองความต้องการด้านพัฒนาการและการเติบโตของเด็กๆ อย่างสมวัย โรงเรียนทางเลือกแต่ละแห่ง การจัดนโยบายการศึกษาในแนวทางที่แตกต่างกัน เช่น แนวพุทธศาสนา  แนววอลดอร์ฟ (Waldorf) แนวมอนเตสเซอร์รี่ (Montessori) แนวนีโอ ฮิวแมนนิสท์ (Neo  Humanist) หรือผสมผสาน เป็นต้น 

โรงเรียนต้นกล้าเป็นโรงเรียนทางเลือกอีกแห่งหนึ่งที่มีแนวทางจัดการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นแนวทางในการบ่มเพาะจินตนาการและความสุขเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริง การสนับสนุนนักเรียนรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างจินตนาการบนรากฐานแห่งความสุข

องค์ความรู้และวิชาการย่อมมาพร้อมกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ อยู่แล้ว โรงเรียนต้นกล้าออกแบบการเรียนรู้ตามช่วงวัยและธรรมชาติของผู้เรียนโดยยึดเอาความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ด้วยการออกแบบเช่นนี้กลับทำให้นักเรียนได้ศึกษาสิ่งที่ตัวเองสนใจอย่างลึกซึ้ง และหลากหลายมากขึ้น ดังตัวอย่าง Learning Module “บ้านเชียง” ที่เด็กๆ ได้ลงมือสำรวจหลุมโบราณคดีจำลองด้วยตัวเอง พร้อมกับเรียนรู้กระบวนการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน หลักการวัด บันทึกหลุมด้วยคณิตศาสตร์ การนำเสนอสิ่งที่ตนเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กๆ ได้มองเห็นปรากฎการณ์ด้วยวิชาการที่เชื่อมโยงกันอย่างรอบด้าน

ด้วยความเข้าใจดีว่านักเรียนต้องไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตามความถนัดและความสนใจ โรงเรียนต้นกล้าได้จัดวิชา Test-Taking Skill หรือทักษะการทำข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับข้อสอบต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และฝึกฝนทำข้อสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นต้นไป 

สิ่งสำคัญคืออนาคตของเด็กๆ จะเต็มไปด้วยองค์ความรู้และข้อมูลมากมาย สิ่งที่สำคัญกว่าปริมาณความรู้และวิชาการคือการค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 4C ที่ต้นกล้าเตรียมฝึกฝนทักษะเหล่านี้ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไป

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคำนึงถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาเป็นอันดับแรก จึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language) ซึ่งเหมือนการเรียนรู้ภาษาจากแม่โดยเริ่มต้นจากการฟัง การพูดตาม คิดสร้างคำพูดของตนเอง  แล้วจึงอ่านและเขียนตามลำดับ โดยออกแบบเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น การร้องเพลง และการลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกและท้าทายสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนในช่วงวัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา โดยในช่วงแรกนั้นการสื่อสารที่ผิดไวยากรณ์ไปของเด็กๆ เกิดขึ้นได้ เนื่องจากความพยายามในการสื่อสาร โรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการเสริมแรงให้กำลังใจเด็กๆ ในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และอธิบายความหมายของไวยากรณ์ตามความพร้อมของช่วงวัย 

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถการใช้ภาษาเทียบเคียงกับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรให้ผู้เรียน เรียนภาษาอังกฤษ 50% ของเวลาการเรียนรู้ทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ผ่านกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้วิชา Phonics เป็นพื้นฐาน เพื่อการออกเสียงที่ถูกต้อง และเชื่อมโยงศัพท์ต่าง ๆ ที่ได้จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างเนื้อหาในส่วนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งนักเรียนจะได้สะสมประสบการณ์ต่าง ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้นกล้าเราไม่จัดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชา โดยมีการแปลเนื้อหากลับไปกลับมาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กๆ ไม่รอการแปลเป็นภาษาไทย พวกเขาจะพยายามทำความเข้าใจและอยากสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งของการเรียนแบบ CLIL หรือ Content and language integrated learning ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาที่ใช้เนื้อหานำแต่เป็นไปเพื่อการสื่อสารเป็นหลัก

ถ้ากล่าวถึงการเรียนเฉพาะเนื้อหาหรือความรู้ตามหลักสูตรแล้ว โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จัดให้นักเรียนจึงครอบคลุมหลักสูตร เช่นเดียวกับโรงเรียนในระบบอื่น เพียงแต่จังหวะการจัดหลักสูตรที่ต้นกล้าแตกต่างออกไปเท่านั้น

ในภาคการศึกษา 2/2563 นักเรียนต้นกล้าสามารถวางแผน จัดการตนเอง และพยายามจนได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามที่ตัวเองต้องการได้ดังต่อไปนี้

  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 คน
  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 5 คน
  • โรงเรียนดาราวิทยาลัย 3 คน
  • โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 คน
  • โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย 2 คน
  • โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 คน
  • เรียนตามอัธยาศัย 1 คน

แต่โรงเรียนทางเลือกไม่เพียงแต่คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เกิดความสมดุลของชีวิต ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพ ในการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ (Love to Learn) เข้าใจ และยอมรับตัวเอง มีชีวิตอยู่ได้ในทุกสิ่งแวดล้อม สามารถนำการศึกษากลับมาพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลมาตรการฝุ่นของโรงเรียนสามารถติดตามได้จาก AirVisual โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นชุดเดียวกันกับที่ปรากฎบนหน้าแรกเว็บไซต์โรงเรียนของเรา

ระดับชั้นจำนวนนักเรียน:ห้องจำนวนครู
เตรียมอนุบาล18ครูประจำชั้น 1 คนครูผู้ช่วย 1 คน
อนุบาล 1-325-27ครูประจำชั้น 1 คนครูผู้ช่วย 1 คนครูประจำชั้นต่างชาติ 1 คน (ระดับชั้นอนุบาล 3)
ประถมศึกษา 1-630-32ครูประจำชั้น 1 คนครูประจำชั้นต่างชาติ 1 คน
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า