ร่วมงานกับต้นกล้า

คุณค่าที่ต้นกล้ายึดถือคือศักยภาพการของเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เราเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์และหลักการแห่งความเสมอภาค เราเชื่อว่าทัศนคติที่ดีและความเป็นมืออาชีพในงานของตนเป็นสิ่งสำคัญ เราเชื่อมั่นใจความเป็นทีมและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

เรายินดีพิจารณาผู้สมัครที่ยังไม่มีประกอบวิชาชีพเบื้องต้น เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ เข้าใจการศึกษาแนวใหม่ และยอมรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี เราพิจารณาผู้ที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน โรงเรียนต้นกล้าเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งด้านงานวิชาการ งานสนับสนุนการศึกษา และงานสนับสนุนด้านอื่นๆ ดังต่อไปนี้

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564)

 1. แนะนํานักเรียนให้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
 2. ช่วยเหลือและแนะนําผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน
 3. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 4. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ
 5. ให้คําแนะนําและช่วยเหลือนักเรียนในด้านปัญหาการเรียน
 6. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจพัฒนาการของเด็กและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้
 7. สรุปรายงานการให้คําปรึกษา จํานวน และผลการให้คำปรึกษา

​สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน

​เงินเดือน

20,001 – 30,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. หญิง หรือ ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านจิตวิทยา
 3. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ใหม่ และเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก
 4. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 2-5 ปี
 5. มีทักษะในการสื่อสารดีมากทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. มีวุฒิภาวะเข้าใจผู้อื่น

 1. ประสานงานกับผู้บริหารในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
 2. ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สวัสดิการ

ประกันสังคม ค่าอาหาร

เงินเดือน

18,000 – 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ: หญิง/ชาย
 2. อายุ: 28 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว และมีความใส่ใจในงาน
 6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ 3 ตำแหน่ง

บริหารจัดการงานภายในโรงเรียน ทั้งระบบการเรียนการสอน และงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

ประกันสังคม ค่าอาหาร

เงินเดือน

28,000 – 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ: หญิง/ชาย
 2. อายุ: 38 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว และมีความใส่ใจในงาน
 6. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
 7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง

 1. มีความสามารถในการซ่อมแซมระบบน้ำและไฟฟ้าภายในอาคาร
 2. มีความสามารถในงานปูน งานก่อสร้างอาคารและสถานที่

สวัสดิการ

ประกันสังคม ค่าอาหาร

เงินเดือน

18,000 – 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ: ชาย
 2. อายุ: 35 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 4. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 5. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว และมีความใส่ใจในงาน
 6. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ไม่ทิ้งงาน
 7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียน

2. ดูแลงานและบุคลากรภายในแผนกภาษาอังกฤษ

3. ตรวจแผนการสอนของครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

4. นิเทศการสอนพร้อมให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม ค่าอาหาร

เงินเดือน

25,000-28,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ: ชาย หรือ หญิง

2. อายุ: 35 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

4. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง

5. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว และมีความใส่ใจในงาน

6. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก

7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
 2. ดูแลงานและบุคลากรภายในแผนกประถมศึกษา
 3. บริหารจัดการงานภายในแผนก

สวัสดิการ

ประกันสังคม ค่าอาหาร

เงินเดือน

25,000-28,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ: ชาย หรือ หญิง
 2. อายุ: 35 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 4. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 5. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว และมีความใส่ใจในงาน
 6. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
 7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง

 1. จัดทำงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 2. จัดทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สวัสดิการ

ประกันสังคม ค่าอาหาร

เงินเดือน

18,000 – 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ: ชาย หรือ หญิง
 2. อายุ: 28 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 4. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 5. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว และมีความใส่ใจในงาน
 6. มีความสามารถและมีความสุขการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ กรุณาส่งประวัติการทำงานมาที่

HRtonklaschool@tonkla.ac.th

ส่วนงานบุคคล 053-345912

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า