ร่วมงานกับต้นกล้า

คุณค่าที่ต้นกล้ายึดถือคือศักยภาพการของเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เราเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์และหลักการแห่งความเสมอภาค เราเชื่อว่าทัศนคติที่ดีและความเป็นมืออาชีพในงานของตนเป็นสิ่งสำคัญ เราเชื่อมั่นใจความเป็นทีมและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

เรายินดีพิจารณาผู้สมัครที่ยังไม่มีประกอบวิชาชีพเบื้องต้น เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ เข้าใจการศึกษาแนวใหม่ และยอมรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี เราพิจารณาผู้ที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน โรงเรียนต้นกล้าเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งด้านงานวิชาการ งานสนับสนุนการศึกษา และงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564)

 1. ถ่ายภาพ และ VDO กิจกรรมของโรงเรียน รวมไปถึงการตัดต่อและแต่งภาพ
 2. นำเสนอข่าวสาร หรือรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ยังสื่อ social ต่าง ๆ ของโรงเรียน
 3. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ธงโรงเรียน ป้ายโรงเรียน
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 27 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 4. รับผิดชอบงานได้ดี มีความเรียบร้อยและมีความอดทน
 5. ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานให้เต็มความสามารถ
 6. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็วและมีความใส่ใจในงาน
 7. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
 8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 9. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 2. จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา
 4. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 5. ร่วมพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ 1-2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทาง Open Approach  จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 5. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 6. มีความรัก ความอ่อนโยน และความสุขเมื่ออยู่กับเด็ก 
 7. มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
 8. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
 9. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 2. จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา
 4. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 5. ร่วมพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ 1-2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง Open Approach จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 5. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 6. มีความรัก ความอ่อนโยน และความสุขเมื่ออยู่กับเด็ก 
 7. มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
 8. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
 9. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. ดำเนินการเรื่องงานเอกสารภายในแผนก
 2. ให้ความช่วยเหลือครูชาวต่างประเทศในเรื่องเอกสารประกอบการสอน อุปกรณ์สำนักงาน
 3. ดำเนินการเรื่องเอกสารการต่อ visa/work permit, สัญญาจ้าง ของครูชาวต่างประเทศ
 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 27 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 4. รับผิดชอบงานได้ดี มีความเรียบร้อยและมีความอดทน
 5. ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานให้เต็มความสามารถ
 6. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็วและมีความใส่ใจในงาน
 7. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
 8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 9. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
 10. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. ดูแลความเรียบร้อยของห้องพยาบาล และมีเวชภัณฑ์และหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอ
 2. จัดทำแบบฟอร์มหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล เช่น ใบเบิกซื้อยาประจำเดือน
 3. ตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดในปัจจุบัน และค่า PM2.5 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่บุคลากรทราบ
 4. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับอุบัติเหตุ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
 2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 3. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 5. มีใจรักบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาด เรียบร้อยดูดี

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. ดูแลงานทะเบียนนักเรียน เช่น แจ้งเข้าระบบ ลาออก พักการเรียน เป็นต้น
 2. ดูแลงานนมโรงเรียนและเงินอุดหนุนของนักเรียน
 3. จัดทำรายงานประจำเดือนเพื่อส่งยังราชการ
 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 27 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 4. รับผิดชอบงานได้ดี มีความเรียบร้อยและมีความอดทน
 5. ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานให้เต็มความสามารถ
 6. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็วและมีความใส่ใจในงาน
 7. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
 8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวน

1 ตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ กรุณาส่งประวัติการทำงานมาที่

HRtonklaschool@tonkla.ac.th

ส่วนงานบุคคล 053-345912

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า