อนุบาล/ปฐมวัย

ปฐมวัยคือวัยที่เต็มไปด้วยประสบการณ์แรกของเด็กๆ พวกเขาหัดยืน หัดล้ม หัดเล่น และหัดสื่อสาร หัดแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้นกล้าเราเชื่อว่าทุกๆ ประสบการณ์ของเด็กๆ มีความหมาย และส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสิ้น วัยนี้พวกเขาจะต้องได้รับความรัก การดูแล การเอาใจใส่เพื่อให้พวกเขากล้าหาญ กล้าทดลอง กล้าสัมผัส กล้าคิด กล้าเรียนรู้ ไปพร้อมๆ กับการทำความรู้จักร่างกายตัวเอง ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่้ สิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ในวัยนี้จะวางรากฐานให้กับวิถีชีวิต ระบบวิธีคิด ทัศนคติต่อการเรียนรู้ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

โรงเรียนต้นกล้าจึงจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ พัฒนาเติบโตสมวัย ความงาม ความอดทนพยายาม ความรัก ความสามารถ ความคิด เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเปี่ยมไปด้วยจินตนาการในการเรียนรู้ มีพื้นฐานทักษะทางภาษาที่ดี ในบรรยากาศที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเปิดกว้าง โดยใช้กระบวนการอันหลากหลายเพื่อให้เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนรู้ในแบบของตนเอง

Play & Learn
การเรียนรู้ผ่านการเล่น

การพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายนั้นทำได้ผ่านการเล่น เช่น การสังเกตหิน ดิน ทราย ระหว่างที่มือและขาก็ปีนป่ายอยู่บนภูเขาดินจำลอง พวกเขากำลังฝึกกล้ามเนื้อตาให้สัมพันธ์กับการขยับแขนขา การขยับนิ้วจับสิ่งของต่างๆเรียนรู้ที่จะบังคับกล้ามเนื้อนิ้วและมือซึ่งจะสัมพันธ์กับการพัฒนาทางสมองเด็กจะพัฒนาการเล่นในรูปแบบต่างๆซึ่งไม่เพียงจะเสริมสร้างการพัฒนาทางร่างกายเท่านั้นยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาและจิตใจอีกด้วยนักจิตวิทยารูดอล์ฟ (Rudolf) กล่าวว่าการเล่นเป็นกระบวนการพัฒนาทั้ง 4 ด้านของเด็กคือร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาการเล่นนำไปสู่การค้นพบเหตุผลความคิดและจินตนาการเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับสังคมและนำไปสู่ความสมดุลในที่สุด

Sensory Integration (SI)
กิจกรรมพัฒนาระบบประสาทสัมผัส

กิจกรรมที่ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบประสาทสัมผัส นอกเหนือระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือการได้ยิน มองเห็น ลิ้มรส ดมกลิ่น แล้วนั้น ยังมีประสาทสัมผัสอีก 2 ระบบ นั่นคือ ประสาทสัมผัสด้านการทรงตัว และการเคลื่อนไหว โดยบริเวณฝ่าเท้าจะเป็นศูนย์รวมของปลายประสาททั้งหมดที่จะส่งต่อไปยังการทำ งานของสมอง

เมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นระบบประสาทเหล่านี้อย่างเหมาะสม ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายที่หลากหลาย เช่น การเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง จะทำให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล ส่งผลให้เด็กเกิดการจดจำและเรียนรู้ได้ดี การออกแบบกิจกรรมต่างๆ ต้นกล้าออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยหลักการการพัฒนาระบบประสาทสัมผัสของเด็กๆ โดยที่เด็กไม่รู้ตัวเลยว่าที่เล่นกิจกรรมเหล่านี้ เขาได้พัฒนาประสาทสัมผัส รวมถึงพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ไปแล้ว

Language
ภาษาและการเรียนรู้

การเรียนภาษาในวัยนี้เป็นไปเพื่อการสื่อสารและการทำความเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ ต้นกล้าจึงจัดกิจกรรมจินตภาษา ที่ออกแบบการเรียนภาษาตามช่วงวัยในรูปแบบของกิจกรรม เช่น เล่น เล่า ร้อง เพื่อส่งเสริมการฝึกใช้ภาษา เรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน

Fun with English
ภาษาอังกฤษแสนสนุก

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกโดยให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

เด็กๆ จะเริ่มจากเรียนรู้การอยู่ร่วมกับครูเจ้าของภาษาในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องด้วยการเรียนรู้การออกเสียงตามระบบ Jolly Phonics ฝึกสร้างประโยคด้วยตัวเองผ่านการพูดสื่อสารกับครูต่างชาติที่จะอยู่ร่วมกับ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด แล้วจึงฝึกอ่านและเขียนตามลำดับ

เราเชื่อว่าเมื่อเด็กๆ มั่นใจในการสื่อสารของตนเอง พวกเขาจะเรียนรู้ และฝึกฝนได้อย่างไม่สิ้่นสุด แนวการเรียนภาษาตามธรรมชาติการสื่อสาร และธรรมชาติช่วงวัย (ตามแนวทางที่ใช้เรียนรู้ภาษาจากแม่ของเรา) จะทำให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจ สร้างสรรค์ และถูกต้องในที่สุด

Project-Approach กิจกรรมโครงงานของหนู

กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยตนเอง ผ่านการสังเกต การตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by doing) และไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบไหน ต้นกล้าเชื่อว่าเด็กๆ จะได้เรียนรู้จากการลองลงมือทำด้วยตัวเองเสมอ

Mindfulness ความสงบภายในใจ

เด็กๆ ยุคใหม่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยร การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉับไว การดูแลจิตใจเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบภายในใจตนเองจึงเป็นทักษะและคุณลักษณะสำคัญที่โรงเรียนบ่มเพาะให้เด็กๆ

ในระดับปฐมวัย ยามเช้าเด็กๆ จะได้หยุดใช้เวลากับตนเองในกิจกรรม Wonderful Morning หรือยามเช้าเบิกบาน ระหว่างวันการกำกับตนเองก่อนเริ่มหรือจบกิจกรรม ครูจะใช้เสียงระฆังทิเบตอันไพเราะ เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

การใช้จังหวะก้าวย่างที่ช้าลง การออกแบบช่วงเวลาให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาเพื่อสร้างความสงบในใจ ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ต้นกล้าช่วยฝึกฝนให้เด็กๆ คุ้นเคยตั้งแต่ระดับปฐมวัย

Personalized Support

การสนับสนุนผู้เรียนรายบุคคลสำคัญต่อการเติบโตของเด็กๆ เสมอ โรงเรียนต้นกล้าจัดการประเมินพัฒนาการเด็กๆ ตั้งแต่แรกเข้า และก่อนขึ้นระดับประถมศึกษา เพื่อให้ครู ครอบครัว และทีม Well-Being เข้ามาช่วยออกแบบการพัฒนาเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็กแต่ละคน เช่น สถาบัน TISI Tonkla’s Institute of Sensory Integration เพื่อการฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสเพิ่มเติม และเสริมทักษะด้านร่างกาย สังคมและอารมณ์ ตามความต้องการของนักเรียน โดยนักกิจกรรมบำบัดจากสถาบัน Power Play

การแลกเปลี่ยนพูดคุยอย่างสม่ำเสมอในกิจกรรมรดน้ำ พรวนดิน จะเป็นช่วงที่ผู้ปกครองและครูได้แลกเปลี่ยนถึงพัฒนาการ กระบวนการเรียนรู้ของลูก นอกเหนือจากการให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในสมุดรายงานประจำวัน หรือ daily report ที่ผู้ปกครองจะได้ทราบถึงความเป็นไปต่างๆ ของลูกอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างกิจกรรมใน 1 วัน

08:00 – 08:30
กิจกรรมพัฒนาระบบวิถีชีวิต (Self Development) เช่น การจัดเตรียมของใช้ส่วนตัว การเล่นอิสระ และการจัดการด้านสุขอนามัยส่วนตัว

08:30 – 09:00
กิจกรรมพัฒนาระบบประสาทสัมผัส (Sensory Integration: SI)

09:00 – 09:30
กิจกรรม Wonderful Morning (ยามเช้าเบิกบาน) เป็นกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะสติ ความสุข ความสงบ ส่งผ่านความรัก เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น เสริมสร้างสมาธิเพื่อให้เรียนรู้ได้ดี

09:30 – 10:30
กิจกรรมจินตภาษาและ Fun with English

10:30 – 11:00
กิจกรรม Happy Imagineers (Project Approach)

11:00 – 12:00
รับประทานอาหารกลางวัน

12:00 – 15:00
พักผ่อนยามบ่าย (Nap Time)

15:00 – 15:30
กิจกรรมทบทวนตน (Wrap – up)

15:30
กลับบ้าน

Kindergarten Curriculum
ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรระดับอนุบาลของต้นกล้าถูกออกแบบตามจังหวะก้าวเดินของเด็กๆ โดยเน้นที่การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการเล่นเพื่อการเรียนรู้เป็นหลัก และมุ่งเน้นที่การทำให้เด็กๆ รู้จักและดูแลตนเองก่อนเป็นลำดับแรก ก่อนจะค่อยๆ ทำความรู้จักโลกใบที่กว้างออกไปเรื่อยๆ และซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ

ธีมการเรียนรู้เตรียมอนุบาลอนุบาล 1-2อนุบาล 3
Happy and Healthy MeXXX
Happy and Healthy UsXXX
World of NatureXX
Creativity and Happy ImagineersXX
World around usX

ตัวอย่างภาพบรรยากาศ
และตัวอย่างกิจกรรมของแต่ละธีม

Happy and Healthy Me
การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่กินไปในแต่ละวัน

Happy and Healthy Us
กิจกรรมการออกกำลังกายทำภารกิจต่างๆ

World of Nature

World around Us

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า