วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการนักเรียนตามพัฒนาการ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข”

​“To provide the education to enhance the student’s competitiveness and characteristics of togetherness, respect and peace”

พันธกิจ

  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้านต่างๆ ในระดับสากล
  3. พัฒนานักเรียนให้มีอุปนิสัยการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
  4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
  5. เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานบนพื้นฐานการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  6. แบ่งปัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ

อัตลักษณ์ Happy Imagineers

นักเรียนต้นกล้าสามารถใช้จินตนาการเป็นพื้นฐานความคิดที่ร้อยเรียงกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ และชิ้นงานต่างๆ ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยรักการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

TONKLA MODERN SCHOOL

เอกลักษณ์

บ่มเพาะจินตนาการและความสุข

คุณค่าของต้นกล้า

ที่โรงเรียนต้นกล้า คุณครูและบุคลากรได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบ ได้นำหลักคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาผสมผสานกับหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและปฏิบัติตามหลักคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ คือ

HAS (Health and Safety)

สุขอนามัยและความปลอดภัย

เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของเด็กๆ อันนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่เด็ก ๆ ความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจจะช่วยวางรากฐานอันแข็งแรงต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กทุกคน โรงเรียนจึงตระหนักดีว่าการใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มีความสำคัญในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต

TLC (Tender, Love and Care)

ความโอบอ้อมอารี ความรัก และความห่วงใยของทีมบุคลากร

เป็นพื้นฐานที่ส่งผลให้เด็ก ๆ มาโรงเรียนอย่างมีความสุข อบอุ่น เกิดความไว้วางใจและความมั่นคงในจิตใจ ดังนั้นการคัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากรต้นกล้า จึงมุ่งเน้นที่การยกระดับความรู้ด้านพัฒนาการเด็กอย่างสมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ และการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการดูแลเด็กๆ ที่ต้นกล้า 

FOD (Frank and Open Discussion)

การสื่อสารอย่างจริงใจและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

การทำงานรวมกันทั้งภายในโรงเรียน และระหว่างครบครัวกับโรงเรียนต้องอาศัยความเชื่อถือ เชื่อมั่น และเชื่อใจ (trust) จึงจะบรรลุเป้าหมายได้ การสื่อสารที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ การสื่อสารที่มีคุณภาพย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานที่จริงใจ ตรงไปตรงมา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า