ประถมศึกษา

ในโลกอนาคตเด็กๆ ต้องเติบโตและอยู่ในโลกที่ยากจะจินตนาการ พวกเขาต้องมีทักษะสำหรับการใช้ชีวิต และเอาตัวรอดในภายภาคหน้า โรงเรียนต้นกล้าได้ปรับหลักสูตรระดับประถมศึกษาให้เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ มีความสุขกับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ผู้เรียนได้นำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาอันซับซ้อน และออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตและสังคมที่พวกเขาอยู่

Holistic Approach
การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ชีวิตและวิชาการ

รายวิชารายวิชาหน่วยกิตเวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยThai Language4160
คณิตศาสตร์Mathematics6240
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScience and Technology3120
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมSocial Studies140
ประวัติศาสตร์History00
สุขศึกษาและพลศึกษาHealth and Physical Education140
ศิลปะArt140
การงานอาชีพCareer140
ConversationConversation5200
22880
รายวิชาเพิ่มเติมWritingWriting3120
PhonicsPhonics4160
ReadingReading3120
Coding Coding 140
11440
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว Conselling40
ลูกเสือ – เนตรนารีScout30
ชุมนุมClub40
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์Community Service10
รายวิชารายวิชาหน่วยกิตเวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยThai Language3120
คณิตศาสตร์Mathematics6240
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScience and Technology280
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมSocial Studies140
ประวัติศาสตร์History140
สุขศึกษาและพลศึกษาHealth and Physical Education140
ศิลปะArt140
การงานอาชีพCareer140
ConversationConversation5200
21840
รายวิชาเพิ่มเติมWritingWriting3120
PhonicsPhonics5200
ReadingReading3120
Coding Coding 140
12480
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว (Mindfulness)Conselling40
ลูกเสือ – เนตรนารีScout30
ชุมนุมClub40
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์Community Service10
รายวิชารายวิชาหน่วยกิตเวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยThai Language280
คณิตศาสตร์Mathematics6240
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScience and Technology3120
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมSocial Studies140
ประวัติศาสตร์History140
สุขศึกษาและพลศึกษาHealth and Physical Education140
ศิลปะArt140
การงานอาชีพCareer140
ConversationConversation5200
21840
รายวิชาเพิ่มเติมWritingWriting3120
PhonicsPhonice5200
ReadingReading3120
Coding Coding 140
12480
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว (Mindfulness)Conselling40
ลูกเสือ – เนตรนารีScout30
ชุมนุมClub40
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์Community Service10
รายวิชารายวิชาหน่วยกิตเวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยThai Language3120
คณิตศาสตร์Mathematics6240
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScience and Technology3120
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมSocial Studies140
ประวัติศาสตร์History00
สุขศึกษาและพลศึกษาHealth and Physical Education140
ศิลปะArt140
การงานอาชีพCareer140
ConversationConversation5200
21840
รายวิชาเพิ่มเติมWritingWriting5200
ReadingReading5200
Coding Coding 280
12480
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว (Mindfulness)Conselling40
ลูกเสือ – เนตรนารีScout30
ชุมนุมClub40
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์Community Service10
รายวิชารายวิชาหน่วยกิตเวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยThai Language3120
คณิตศาสตร์Mathematics5200
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScience and Technology280
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมSocial Studies140
ประวัติศาสตร์History140
สุขศึกษาและพลศึกษาHealth and Physical Education140
ศิลปะArt280
การงานอาชีพCareer140
ConversationConversation5200
21840
รายวิชาเพิ่มเติมWritingWriting7280
ReadingReading5200
Coding Coding 140
13520
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว (Mindfulness)Conselling40
ลูกเสือ – เนตรนารีScout30
ชุมนุมClub40
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์Community Service10
รายวิชารายวิชาหน่วยกิตเวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยThai Language3120
คณิตศาสตร์Mathematics5200
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScience and Technology280
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมSocial Studies140
ประวัติศาสตร์History140
สุขศึกษาและพลศึกษาHealth and Physical Education140
ศิลปะArt280
การงานอาชีพCareer140
ConversationConversation5200
21840
รายวิชาเพิ่มเติมWritingWriting7280
ReadingReading5200
Coding Coding 140
13520
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว (Mindfulness)Conselling40
ลูกเสือ – เนตรนารีScout30
ชุมนุมClub40
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์Community Service10

รากฐานทั้งทักษะการเรียนรู้

ในระดับประถมศึกษา การวางรากฐานทั้งทักษะที่จำเป็น ความรู้ และคุณลักษณะด้านต่าง ๆ นั้นสำคัญอย่างยิ่ง โรงเรียนต้นกล้าพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนที่สร้างความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกลุ่มวิชาที่ร้อยเรียง เชื่อมโยงกันตามบริบทหรือสถานการณ์จริง ทั้งนี้นักเรียนต้นกล้าจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบได้ มีความเป็นพลเมืองโลกผ่านการกระบวนการเรียนรู้อย่าง Think Nature ที่ส่งเสริมให้พวกเขาได้เข้าใจความเชื่อมโยงของตนเองกับธรรมชาติและระบบนิเวศน์ อันจะเป็นบริบทในอนาคตที่พวกเขาต้องเผชิญกับการผันผวนต่างๆ ทั้งในธรรมชาติและในสังคม

รากฐานทั้งทักษะการเรียนรู้

ทั้งนี้โรงเรียนต้นกล้าได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การเรียนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันตามหลักการ Open Approach ที่เน้นกระบวนการหาคำตอบอย่างเป็นระบบ สร้างแนวคิดพื้นฐานด้วยตัวเอง สื่อสารแนวคิดของตนเอง ในกระบวนการนี้เองผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไปพร้อมๆ กัน การวางรากฐานทางวิชาการจึงสำคัญ ในแง่ขององค์ความรู้ที่ไม่สามารถแยกจากชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ เข้ากับสถานการณ์จริงที่พวกเขาพบได้

ธีมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา

P1: The world around us

P2: How the world works

P:3 How we live in the world

P:4 Where we are in the past and present

P:5 Where we are in the present and future

P:6 How we see the world

 

ตัวอย่างการจัด Learning Module “บ้านเชียง” ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

การออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการรวมกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของมนุษย์ในอดีต จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่มิใช่แค่ในหนังสือหรือพิพิธภัณฑ์ แต่หากเป็นการจำลองการทำงานของนักโบราณคดี ที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การแบ่งหน้าที่กันทำงาน วางแผนเปิดปากหลุม และการเก็บรวบรวมและนำเสนอหลักฐานที่ได้จากการขุดค้น

การขุดค้นที่ค่อย ๆ ลึกลงไปในแต่ละชั้นดิน หลักฐานชิ้นสำคัญที่ค่อย ๆ ขุดพบ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยที่เกิดจากทั้งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ ที่ส่งผลกระทบถึงการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงการคาดการณ์เหตุการณ์หรือผลกระทบต่อเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

หลักสูตร 4C เพื่ออนาคต

ทักษะต่างๆ ที่ระบุไปนั้น คือทักษะ 4C จากทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนต้นกล้านำมาปรับใช้เป็นรากฐานของกระบวนการจัดประสบการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐานได้แก่

 • C – Communication & Collaboration ทักษะการสื่อสารเป็นพื้นฐานทั้งในแง่การเข้าถึงความรู้ และการแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก และทักษะการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • C – Coding ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการตั้งคำถาม การแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
 • C – Courage ทักษะการพัฒนาตนเองให้กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
 • C – Creativity ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

Digital worlds of creativity
โลกดิจิตอลเพื่อความคิดสร้างสรรค์

โรงเรียนต้นกล้าเชื่อว่าการทำความรู้จัก ตลอดจนการฝึกฝนใช้งาน และการทำความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กๆ สามารถต่อยอดนำเอาองค์ความรู้และทักษะเหล่านี้ไปใช้จนเกิดประโยชน์ได้ พวกเราจึงออกแบบหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และทักษะคิดเชิงระบบให้กับเด็กๆ โดยการใช้ตำราจากซีรี่ย์หนังสือ Hello Ruby เป็นแกนกลาง

โดยเริ่มให้เด็กๆ ทำความเข้าใจกับระบบคิดเชิงคำนวณผ่านกิจกรรมสนุกสนาน ผ่านการทำภารกิจต่างๆ เช่น การคิดเกมที่เน้นการวางแผนและมีลำดับขั้นตอน รวมถึงการเรียนรู้พื้นฐานของอุปกรณ์ ระบบการทำงาน ปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน และโลกอินเตอร์เน็ต โดยเน้นที่การรู้จักใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เด็กๆ จะได้ทดลองและฝึกฝนใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ Digital Space ที่ครบครันไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์จัดการเรียนรู้
เช่น

 • code.org
 • Scratch
 • Microbit
 • Blockby
 • Lightbot
 • LEGO WeDo 2.0

Hello Ruby เขียนโดย Linda Liukas ชาวฟินแลนด์
ซึ่งเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์ และนักเขียนนิทานจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
(ภาพจาก helloruby.com)

จิตวิทยาเชิงบวก
รากฐานของชีวิต

ยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียนต้นกล้าเล็งเห็นว่าการพัฒนาด้านคุณลักษณะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของผู้เรียน หลักสูตร Positive Learning จากฟินแลนด์ ซึ่งเน้นการสังเกตผู้เรียนรายบุคคลตามคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นำ ความอดทน ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นคุณลักษณะที่ตนเองมี และสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ Positive Learning เป็นพื้นฐานสำคัญทั้งในแง่แนวคิดการสื่อสารภายในห้องเรียน และการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

Positive Learning ถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนต้นกล้า

มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • Empathy ความเข้าใจเห็นใจผู้อื่น
 • Grit ความเพียรพยายาม
 • Curiosity ความสนใจใคร่รู้
 • Leadership ความเป็นผู้นำ

Mindfulness
ความสงบภายในใจ

การเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเอง ผ่านการเชิญระฆังธิเบตของคุณครูเพื่อฝึกกำหนดลมหายใจ ร่วมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การเขียนบันทึก การอ่านหนังสือในช่วง Home Room การฝึกสมาธิผ่านศิลปะ

กิจกรรมเสริมทักษะ

 • กลุ่มศิลปะ
  • Arts
 • กลุ่มกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง
  • PE
  • Outdoor activities
  • Scout
  • Survival skills
 • กลุ่มภาษา
  • Raz-Kids
  • Penpal Schools
 • อื่นๆ
  • Student-led activities
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า